Prevajanje, prevodi, Slovenija, prevod, Übersetzer, prevodi iz slovenščine v nemščino, Übersetzungen Deutsch Slowenisch, prevod v nemščino •• •   ϑϑ  Prevajanje Janja Modic s.p  ϑϑ Prevajanje , prevodi , prevodi v nemščino , nemščina , nemški prevajalec Ljubljana , nemški prevajalec v Sloveniji , Übersetzer , prevodi iz slovenščine v nemščino , prevodi iz nemščine v slovenščino , Übersetzungen Deutsch Slowenisch , prevod v nemščino •• •   ϑϑ  Prevajanje Janja Modic s.p  ϑϑ
   •   Moje ime je Janja Modic. Prevajam besedila iz slovenskega v nemški jezik in obratno. Glavno področje moje dejavnosti so pravne pogodbe, zakonodaja, potrdila, spletne strani ipd., konsekutivno prevajanje pri notarjih ter lektoriranje nemških besedil.
   •   Mein Name ist Janja Modic. Ich bin Übersetzerin für die slowenische Sprache. Hauptsächlich verrichte ich Übersetzungen von unterschiedlichen Verträgen, Gesetzen, Bestätigungen aller Art, Webseiten u. Ä., konsekutives Dolmetschen bei Notaren sowie Lektorieren von deutschen Texten.

Prevajanje Janja Modic s.p.  |  Ljubljana, Slovenija

Vsebina spletne strani v slovenščini

Vsebina: Dobrodošli ↔ Willkommen

Dobrodošli ↔ Willkommen

ϑ›  Dobrodošli

Moje ime je Janja Modic in vas prisrčno pozdravljam na svoji spletni strani. Prevajam besedila iz slovenščine v nemščino in obratno. Ta spletna stran vam nudi pregled storitev, cene ter kratek pregled nekaj mojih strank...

ϑ›  Willkommen

Mein Name ist Janja Modic und ich heiße Sie herzlich willkommen auf meiner Webseite. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht meiner Kompetenzen, Preise und einige meiner Kunden ...

Vsebina: vrste prevodov

Vrste prevodov in področja

1. Konsekutivno prevajanje pri poslovnih in notarskih sestankih;


2. Specializirana za pravna besedila, zakonodajo, pogodbe:

Zakonodaja vseh vrst, pravilnik o sistematizaciji delovnih mest, kolektivna pogodba (Ur. List RS 10/1998 z dne 12.2.1998), najemne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, ipd. Pogodbe o ustanavljanju družbe, pogodbe o najemanju posojil, bilance in plačilne liste, pooblastila, prodajni prospekt za prodajo delnic, dogovori o medsebojnem poslovanju, gradbena dokumentacija, naročila in pogodbe (Lidl, Spar), kupoprodajne pogodbe, tožbe in osnutki tožb, zemljiško knjižni izpiski, uvozno – izvozna dokumentacija, izvedeniška mnenja in poročila inšpekcij.

3. Splošni prevodi:

Opis čistilne naprave, obdelava odpadkov v SLO (poročilo), sporazumi o servisiranju, življenjepisi rektorjev, potrdila o bivališču, šolanju, spričevala, diplome, časopisni članki, reklamna sporočila, spletne strani.

Vsebina: Cene

Okvirni cenik storitev

1. Pisni prevodi:

ϑ›  Iz slovenskega jezika v nemški jezik = 23,00 € / stran (1 stran – 1.500 znakov).
ϑ›  Iz nemškega jezika v slovenski jezik = 21,00 € / stran (1 stran – 1.500 znakov).

2. Konsekutivno prevajanje:

ϑ›  Od 70,00 € / uro.

Vsebina: kontakt

Kontakt

1. Naslov:

  Janja Modic
  Ulica bratov Babnik 25
  1000 Ljubljana
  Slovenija

2. E-poštni naslov:

   janja.modic @ gmail.com

3. Telefon:

  +386  (0)  40 344 218

Vsebina: Nekaj naročnikov

Nekaj naročnikov

ϑ›  Notarka Puppis Sonja
ϑ›  Odvetnik Marko Šinkovec
ϑ›  KiK Textilien und Non-Food d.o.o., Maribor
ϑ›  ter nekaj večjih agencij s tradicijo

Vsebina: filozofija

Filozofija

   Prevajanje je umetnost, ki od prevajalca zahteva popolno poznavanje izvornega in ciljnega jezika z vsemi njunimi potankostmi, slovnico, frazami, semantiko in sintakso. Poleg tega mora prevajalec poznati tudi kulturo pisca, njegovo narečje in narodne posebnosti, če hoče zagotoviti popoln prevod. Seveda so računalniški programi, s katerimi lahko prevajamo tako, da iz baze podatkov vnašamo odgovarjajoče dele ali segmente besedila, do neke mere zadovoljivi, če gre npr. za preprosta osebna pisma. Pa vendar mora prevajalec tudi to natančno obdelati, da doseže približen pomen. Pri zahtevnih besedilih pa tak program popolnoma odpove in le možgani prevajalca lahko opravijo to zahtevno nalogo. Seveda je slab prevod boljši kot noben prevod. Mnogokrat pa lahko slab prevod povzroči veliko gospodarsko škodo. In tu se lahko varčevanje pri ceni spremeni v finančno nesrečo. Tako je Rolls-Royce preimenoval svoj model, katerega je hotel poimenovati Silver Mist. Namogočo katastrofo je vodjo trženja opozoril prevajalec za nemški jezik, saj »Mist« v angleškem jeziku pomeni »megla« v nemškem pa »gnoj«. Tako poimenovanje modela bi za slavni RR pomenilo neslavni konec na nemškem trgu. Zato je vedno bolje prevajanje prepustiti prevajalcu, za katerega ste gotovi, da prevajanja ne prepušča računalniškemu programu in ga raje opravi sam – tako kot je potrebno: vrhunsko.

Seiteninhalt in deutscher Sprache

Inhalt: Willkommen ↔ Dobrodošli

Willkommen ↔ Dobrodošli

ϑ›  Willkommen

Mein Name ist Janja Modic und ich heiße Sie herzlich willkommen auf meiner Webseite. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht meiner Kompetenzen, Preise und einige meiner Kunden ...

ϑ›  Dobrodošli

Moje ime je Janja Modic in vas prisrčno pozdravljam na svoji spletni strani. Prevajam besedila iz slovenščine v nemščino in obratno. Ta spletna stran vam nudi pregled storitev, cene ter kratek pregled nekaj mojih strank...

Inhalt: Übersetzungsarten und Bereiche

Übersetzungen - Fachgebiete

1. Konsekutive Übersetzungen bei Geschäfts- und Notariats-
meetings.


2. Spezialisiert auf Gesetzestexte und Verträge:

Spezialisiert insbesondere auf Gesetzestexte aller Art, Ordnung über Arbeitsplatz-
systematisierung, Verträge jeglicher Art, Kollektivvertrag (Amtsblatt der RS 10/1998 vom 12.2.1998), Mietverträge, Beschäftigungsverträge u.ä., Gesellschaftsgründungsverträge, Kreditverträge, Bilanzen und Gehaltslisten, Bevollmächtigungen, Prospekte über Aktienverkäufe, Geschäftsvereinbarungen.

3. Allgemeine Übersetzungen:

Baudokumentation, Aufträge und Verträge (Lidl, Spar), Kaufverträge, Klageschriften, Aufenthaltsbestätigungen, Schulbestätigungen, Zeugnisse, Diplome, Grundbuchauszüge, Import – Exportdokumentation, Gutachten und Inspektionsberichte, Bericht über die Abfallverarbeitung in SLO etc. pp.

Inhalt: Preise

Richtpreisliste

1. Schriftliche Übersetzungen:

ϑ›  Aus der slowenischen Sprache in die deutsche Sprache = 23,00 € / Seite (1 Seite = 1.500 Zeichen).
ϑ›  Aus der deutschen Sprache in die slowenische Sprache = 21,00 € / Seite (1 Seite = 1.500 Zeichen).

2. Konsekutives Übersetzen:

ϑ›  Von 70,00 € aufwärts / Stunde.

Inhalt: Kontakt

Kontakt

1. Anschrift:

  Janja Modic
  Ulica bratov Babnik 25
  1000 Ljubljana
  Slovenija

2. E-Mail:

   janja.modic @ gmail.com

3. Telefon:

  +386  (0)  40 344 218

Inhalt: Einige Auftraggeber

Einige Auftraggeber

ϑ›  Notarin Puppis Sonja
ϑ›  Rechtsanwalt Marko Šinkovec
ϑ›  KiK Textilien und Non-Food d.o.o., Maribor
ϑ›  und einige namhaften Übersetzungsbüros mit Tradition

Inhalt: Philosophie

Philosophie

   Das Übersetzen gehört zu jener Art von Kunst, die vom Übersetzer die Kenntnisse sowohl der ursprünglichen wie auch der Zielsprache samt aller Einzelheiten, Grammatik, Redewendungen, Semantik und der Satzlehre im vollen Maße fordert. Zudem sollte der Übersetzer auch mit der Kultur des Verfassers, seinem Dialekt und mit den Besonderheiten seiner Nationalität im Laufe sein, um eine vollendete Übersetzung leisten zu können.
Natürlich stehen uns Computerprogramme zur Verfügung, anhand welcher wir Übersetzungen so durchführen können, dass wir aus einer schon vorhandenen Datenbasis entsprechende Teile oder Segmente des Textes eintragen, die bis zu einem gewissen Maße zufriedenstellend sind, wenn es sich z. B. um allgemeine persönliche Briefe handelt. Und dennoch muss der Übersetzer auch so übersetzte Texte genau aufarbeiten, um sich der korrekten Bedeutung anzunähern. Bei anspruchsvolleren Texten jedoch versagt solch ein Programm, hier kann nur das Gehirn des Übersetzers diese anspruchsvolle Aufgabe meistern.
Eine schlechte Übersetzung ist zwar immer noch besser, als gar keine. Eine schlechte Übersetzung kann jedoch oftmals einen großen wirtschaftlichen Schaden zur Folge haben. An diesem Punkt kann dann das Sparen beim Preis zum Finanzdebakel führen. So hat z. B. Rolls-Royce eines seiner Modelle umgenannt, dass er ursprünglich Silver Mist benennen wollte. Ein Übersetzer für deutsche Sprache hat den Marktleiter auf eine eventuelle Katastrophe hingewiesen, da „Mist“ in englischer Sprache „Nebel“, in deutscher jedoch „(Stall) Mist“ bedeutet. So eine Modelbenennung würde für den berühmten RR ein weniger ruhmvolles Ende auf dem deutschen Markt zur Folge haben.
Daher ist es am sichersten, die Übersetzungen einem Übersetzer zu überlassen, bei dem man sicher sein kann, dass er diese nicht nur einem Computerprogramm überlassen, sondern viel mehr selbst Hand anlegen wird – und zwar so, wie es sich gehört: spitzenmäßig.